Управен одбор

Согласно статутот  НУ Филмски центар Вардар Филм – Скопје, Управниот oдбор го сочинуваат пет преставници именувани од страна на Министерот за култура на Северна Република Македонија. Тројца се претставници од редот на истакнати поединци од областа на културата, еден претставник од локалната самоуправа и еден претставник од вработените на Ну Read more…

Директор

Директорот на НУ Филмски центар Вардар Филм – Скопје го избира Министерот за култура по пат на јавен оглас, согласно со општите услови утврдени со Законот за култура и посебните услови утврдени со статутот на НУФЦ Вардар Филм – Скопје. Директорот има мандат од четири години со право на реизбор. Read more…