Board of Directors

The manner of operation of the Board of Directors is regulated by the Rules of Procedure.

The Director

Во работата на Управниот одбор учествува и Директорот, без право на глас.

Members of the BD

Управниот одбор го сочинуваат пет (5) претставници кои ги именува и разрешува Министерот за култура.

Sessions and decisions

Дневниот ред а седниците а УО го утврдува претседателот на УО заедно со директорот и секретарот.

Downloads

Contact

NI Film Center “Vardar Film – Skopje”
Str. 8-th March No.4
North Macedonia
Telephone: 02 511 5540
E-mail: info@vardarfilm.mk

© 2020 National Institution – Film Center “Vardar Film – Skopje”.
All rights reserved.