Врска:

“Нацрт годишна програма за 2015 година бр.03-88,доставена до Вас на 30.06.2014”

“Договор бр. 15 – 3596/1 од 09.03.2015 година” за БУЏЕТСКА СМЕТКА  –  603

“Барање за измена на Годишен план на буџетска сметка  бр. 03-163 од 18.8.2015 год.

“Анекс договор за добиени дополнителни средства бр. 15-3596/11 од 11.9.2015 год.

Почитувани,

            Во текот на 2015 година на установата и беа доделени вкупно 550 000 МКД. за материјални тошоци, како и 1.946.748,00 денари за плати и други надоместоци за вработените.

            Со оглед на фактот дека установата ја отпочна постапката за реновирање и реконструкција на работните простории, вклучително и тонското студио кое е сместено во објектот, како најголеми ставки се појавуваат трошоците кои директно или индиректно се поврзани со ова постапка како и други трошоци искажани долу во табелата:

ПРИХОДИ:

Ред.

бр.

опис на приходите

средства

1

Приходи од буџетот на РМ   ( за плати на вработените )

1,916,748.00

 2

Приходи од буџетот на РМ   (за помош за смртен случај -член од семејство)

30,000.00

 3

Приходи согласно договор и анекс од Министерство за култура   (за материјални трошоци) 

579,984.00

 

Вкупно

2,526,732.00

РАСХОДИ:

Р.

бр.

опис на расходите

средства

1

Основни Бруто плати на вработените

1,916,748.00

 2

Парична помош за смртен случај-член од потесно семејство

30,000.00

 3

Трошоци за телефони , поштарини, брза пошта и други трошоци

17,984.00

4

Трошоци за гориво и такси услуги

13,344,00

5

Канцелариски материјали

15,547.00

6

Заштитна униформа и обувки за хигиеничар

956.00

7

Средства за одржување на хигиена

14,462.00

8

Радијаторски вентили, закачалки за костимографија, друг ситен инвентар и потрошни материјали.

12,388,00

9

Поправка и одржување на софтверска и друга опрема

18,097,00

10

Надоместок за стручно мискење и консултации за Тендер

50,208,00

11

Објавување на огласи за Тендер

10,908,00

12

Купена е канцелариска опрема: кабел, рутер, хард- диск и др.

17,683,00

13

Изработка на геодетски елаборат за објект

13,845,00

14

Правни и сметководствени ислуги – надворешни соработници

289,207,00

15

Одржување на сектор-костимографија–надворешен соработник

30,000,00

16

Проект -Македонија ПРИКАЖУВА – надворешени соработници

36,622,00

17

Други услуги – подготвување проектна документација – деловен објект.  

13,245,00

18

Изработка и издавање на веп простор

25,488,00

 

Вкупно: 

2,526.732,00

 Скопје, 10.01.2016 год.                                                                             

 Подготвил,                                                                                                        Директор

Лепа Менкова                                                                                             Димитер Попов