Тим

Арсим Рамадани - стручен соработник за филмска дејност

 

Милена Трајковска - реквизитер

 

Марија Јовановска - гардеробер

 

Кристина Андоновска - сметководител

 

Карерина Габунија - архивар