Управен одбор

Согласно статутот  НУ Филмски центар Вардар Филм - Скопје, Управниот oдбор го сочинуваат пет преставници именувани од страна на Министерот за култура на Северна Република Македонија. Тројца се претставници од редот на истакнати поединци од областа на културата, еден претставник од локалната самоуправа и еден претставник од вработените на Ну Филмски центар Вардар Филм - Скопје.

Румен Ќамилов - претседател на Управен oдбор 

Наум Доксевски - член

Ѓорги Клинчаров - член

Павле Игновски - член

Арсим Рамадани - член