Управен одбор

Согласно статутот  НУ Филмски центар Вардар Филм - Скопје, Управниот Одбор го сочинуваат пет преставници именувани од страна на Министерот за култура на Северна Република Македонија. Тројца се претставници од редот на истакнати поединци од областа на културата, еден претставник од локалната самоуправа и еден претставник од вработените на Ну Филмски центар Вардар Филм - Скопје.

Румен Ќамилов - претседател на Управен Одбор 

Наум Доксевски - член

Ѓорги Клинчаров - член

Павле Игновски - член

Арсим Рамадани - член