Слободен пристап до информации

Службено лице

Согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, НУ Филмски центар Вардар филм Скопје за службено лице за посредување со информации ја определи Ивона Петкова

Aдреса: 8ми Март бр. 4 Скопје
Телефон: 02/5115540
Е-пошта: info@vardarfilm.mk

Жалба

Согласно член 28 став 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен
карактер можете да поднесете жалба до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер.

Жалбата можете да ја превземете овде (zalba.pdf).

Барање

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен
карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/06, бр.86/08, бр.6/10, 42/14,
бр.148/15 и бр. 55/16) , можете да барате  информација од јавен карактер.

Барањето можете да го превземете овде (baranje.pdf).