Стојан Вујичиќ – претседател на УО

Маргарита Арсова – член на УО

Драган Гајиќ – член на УО

Сања Србакоски – член на УО

Арсим Рамадани – член на УО