Управен одбор

Начинот на работата на Управниот одбор е уреден со Деловник за работа.

Директор на УО

Во работата на Управниот одбор учествува и Директорот, без право на глас.

Членови на УО

Управниот одбор го сочинуваат пет (5) претставници кои ги именува и разрешува Министерот за култура.

Седници и одлуки

Дневниот ред а седниците а УО го утврдува претседателот на УО заедно со директорот и секретарот.

Кинематографија

Контакт

НУ Филмски центар „Вардар филм – Скопје“
8-ми Март бр.4
Северна Македонија
Телефон: 02 511 5540
Е-пошта: info@vardarfilm.mk

© 2020 Национална установа  Филмски центар „Вардар Филм – Скопје“
Сите права се задржани.