НУФЦ Вардар филм-Скопје на ден 21.11.2019 год. има објавено јавен оглас за работно место – Друг работник за реквизита и фундус, со времетраење од 5 (пет)работни дена сметано од наредниот ден од денот на објавувањето на огласот.

Симни оглас

Симни пријава