• македонски јазик
  • Shqip
  • English

Shpallje publike

Institucioni nacional Qendra e filmit Vardar film-Shkup ka nevojë për punësim t 1(një) personi ndihmës-teknik për kohë të pacaktuar për vendin e punës në vijim: “punëtor tjetër për rekuizitë dhe fundus”, përmes publikimit të shpalljes publike. Shkarko shpalljen … Shkarko fletëparaqitjen…