• македонски јазик
  • Shqip
  • English

Shpallje

Shpallje publike

Institucioni nacional Qendra e filmit Vardar film-Shkup ka nevojë për punësim t 1(një) personi ndihmës-teknik për kohë të pacaktuar për…

Kumtesa

Qasje e lirë deri te informata

Në pajtim me Ligjin për qasje të lirë deri te informatat me karakter publik, IN Qendra Filmike Vardar Film – Shkup, për person zyrtarë për ndërmjetësim me informacione e cakton Marija Jovanovskën.

Adresa: 8 Mart Nr. 4 Shkup
Telefon: 02/5115540
E-mail: info@vardarfilm.mk

Në zbatim të nenit 28 paragrafi 2 i Ligjit për qasje të lirë në informacionin publik, ju mund të apeloni pranë Komisionit për Mbrojtjen e së Drejtës për Qasje të Lirë në Informatat Publike.


Ankesën mund ta shkarkoni këtu.

Në mbështetje të nenit 4 dhe nenit 12 të Ligjit për qasje të lirë në informacionin publik (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” Nr. 13/06, Nr.86 / 08, Nr.6 / 10, 42/14, Nr. 148 / 15 dhe Nr. 55/16), ju mund të kërkoni informacion publik.

Kërkesa mund të shkarkohet këtu.

Kinematografi

Shkarko

Programi 2020-2025

Kontakt

INQF “Vardar Film – Shkup“
8 Mars Nr.4
R. Maqedonisë së Veriut
Telefon: 02 511 5540
E-mail: info@vardarfilm.mk

© 2020 Institucion Nacional Qendra Filmike “Vardar Film – Shkup”.
All rights reserved.