Mëdatë 31.10. – 01.11.2020 u realizuapunëtoridyditore “ Animacion filmik për kolaboracion multietnik” kumorrën pjesë fëmijë të nacionalitete vetëndryshme, të cilët kishin mundësinë që përmes shoqëri mitdheloj ëstë fitoj në njohuri për animacionin filmik. Punëtorinë me një fjalimtë shkurtër dhe mirë seardhje të ngrohtë e hapi Naser Curri, drejtori Vardar filmit – Shkup. Meligjeratë të shkurtër nga bashkë punëtorët Elena Veljanovskadhe Katerina Gabunija, pjesëmarrësit u njohtuan me temën, derisaartisti figurative Ivan Ivanovskidrejtëpërsëdrejtiithelloi (ndërfuti) nëproçesin e animacionit, kunjëpjesë e fëmijëvepërpunuanobjekte, tëtjerëtfotografuan, e më pas, në fund tëgjithëbashkarishttëentuziazmuar e përcollënvideon e ciladolisirezultatipunëssëtyre, për të cilëniundanë diploma për pjesë marrjen.

Për shkaktë suksesit dhe interesit të madh për projektin, shpresojmë se edhevitintjetër do tëshoqërohemidhe do të mësoj mëdiç më tepër për animacionin filmik.

Projektiishte I përkrahurngaMinistria e kulturësdhe INQF Vardar film – Shkup.