Me plot krenari ju informojm se në këtë periudh ka filluar dhe punohet në mënyre intenzive në rinovimin e tërësishëm të kino sallës në kuadër të institutit, duke përfshirë njëkohësisht dy faza. Faza e parë përfshin pastrim të tërësishëm dhe rregullim të mbrendshëm të sallës kryesore dhe sallës së projeksionit dhe faza e dytë, e cila përfshin prokurorimin dhe instalimin e pajisjeve të reja profesionale bashkëkohore. Pajisjet janë montuar dhe testuar tanimë.

Në këtë drejtim, po bëhen përpjekje shtesë që kina salla të lëshohet në përdorim deri në fund të këtij muaji, dhe e njëjta, të jetë në dispozicion për shfrytëzim të puntorëve të filmit, për realizim të projekteve të tyre, si dhe për auditoriumin e gjerë për proeksione në mbrëmje, menjëherë pasi të jetë e sigurt dhe do të kemi protokolle për implementim të masave adekuate për mbrojtje Covid-19.

Rinovimi i kino sallës është një nga hapat për mbindërtim dhe zgjerim të kapaciteteve dhe shërbimeve të cilat i ofron instituti, duke u përpjekur në realizimin e qëllimit të paraparë, rikthimin e imazhit të Vardar Filmit dhe shëndrimin e institutit në një qendër moderne filmike.

#EpokëeRepërVardarFilm